top of page

Alle Videos

Alle Videos

Alle Videos
Search video...
All Categories
All Categories
Education
OER Was sind OER (Open Educational Resources)?

OER Was sind OER (Open Educational Resources)?

02:48
Play Video
OER Woran erkennt man OER? Die OER Lizenzen (Open Educational Resources) OER & Recht

OER Woran erkennt man OER? Die OER Lizenzen (Open Educational Resources) OER & Recht

03:41
Play Video
OBRS - One-Button-Recording-Studio

OBRS - One-Button-Recording-Studio

04:08
Play Video
OER Wie findet man OER? (Open Educational Resources) OER finden

OER Wie findet man OER? (Open Educational Resources) OER finden

03:23
Play Video
OER Wie nutzt man OER? (Open Educational Resources) OER verwenden

OER Wie nutzt man OER? (Open Educational Resources) OER verwenden

03:00
Play Video
OER Vorteile und Potentiale von OER (Open Educational Resources) Warum OER?

OER Vorteile und Potentiale von OER (Open Educational Resources) Warum OER?

02:49
Play Video
OER Wie erstellt und teilt man OER? (Open Educational Resources) OER erstellen und teilen

OER Wie erstellt und teilt man OER? (Open Educational Resources) OER erstellen und teilen

02:54
Play Video
bottom of page